El Canal Salut posa a la vostra disposició tota una sèrie de recursos i informacions al voltants dels nostres drets i deures com a ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Podeu consultar-hi, per exemple, una versió de la Carta de drets i deures dels ciutadans, adaptada per a la seva divulgació a través del web.

A tot Catalunya, els drets i deures dels ciutadans estan reconeguts per mitjà de la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària, aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 24 de juliol de 2001. Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica. Cal que tots ens comprometem amb el sistema sanitari i hi col·laborem, fent-ne un ús responsable, mantenint uns hàbits de vida saludables, participant en les activitats de prevenció i informant-nos dels nostres drets i deures

Més informació : http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/drets_i_deures/