Prestacions

Les prestacions complementàries, com per exemple les cadires de rodes i les fèrules, i altres prestacions suposen un element addicional i necessari en la consecució d’una assistència completa i adequada com les prestacions ortoprotètiques, les teràpies respiratòries que les persones reben en el seu domicili o els tractaments amb productes dietoterapèutics complexos.

Aquestes són les principals prestacions a les quals podeu accedir com a persones assegurades als CatSalut:

 • Prestacions ortoprotètiques: El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l’obtenció de pròtesis externes, cadires de rodes i ortesis
 • Teràpies respiratòries a domicili: L’oxigenoteràpia i altres teràpies respiratòries a domicili són recursos alternatius a l’hospitalització. S’hi accedeix per prescripció del metge especialista (pneumòleg) i les empreses concertades que fan el subministrament.
 • Tractaments amb productes dietoterapèutics complexos: Són tractaments amb aliments dietètics destinats a usos mèdics especials per a pacients que pateixen determinats trastorns metabòlics congènits d’hidrats de carboni i aminoàcids establerts en ordre ministerial
 • Transport sanitari: És el servei de trasllat de persones que no es poden desplaçar per elles mateixes. Es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb formació adequada. Pot ser urgent (del lloc on s’ha produït l’emergència fins al primer centre amb capacitat per atendre al pacient) o programat (per a la realització de proves diagnosticoterapèutiques o tractaments especialitzats).

Cal recordar que aquests serveis es poden prestar en l’àmbit comunitari, amb recursos disponibles per a la població de molta proximitat, o poden ser serveis d’internament.

Més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/serveis_datencio_a_la_salut/prestacions_complementaries/


Rescabalaments

Hi ha determinades situacions en què un ciutadà ha d’avançar el pagament d’alguna despesa que hauria d’anar a càrrec del sistema públic de salut. Aquests són els casos en què podeu demanar un rescabalament d’aquestes despeses al Servei Català de la Salut

 • Recuperar l’import abonat per un article ortoprotètic
 • Recuperar l’import abonat per rebre atenció sanitària urgent de caràcter vital
 • Recuperar l’import abonat per una interrupció voluntària de l’embaràs
 • Recuperar l’import abonat pels serveis d’atenció sanitària rebuts a l’estranger

Més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/rescabalaments/


Prestació farmacèutica

La prestació farmacèutica proporciona els medicaments i altres productes que estiguin inclosos a la cartera del Sistema Nacional de Salut vigent prescrits pel vostre metge o metgessa de la xarxa sanitària pública. Són també atenció farmacèutica les accions de promoció de la salut i de l’autocura, prevenció de malalties, educació sanitària i seguiment de tractament amb fàrmacs.

La prestació farmacèutica forma part de la Cartera comuna suplementària, que són les prestacions i estan subjectes a aportació econòmica per part de l’usuari. Per accedir a la prestació farmacèutica és indispensable la prescripció d’un metge de la xarxa sanitària pública, mitjançant la recepta oficial del CatSalut o una recepta mèdica dels hospitals de la xarxa pública, en cas de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.

Els serveis de prestació farmacèutica estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general
 • Cobertura sanitària PAMEM farmàcia gratuïta (PAMEM PN)
 • Farmàcia parcial i programes DS (PAMEM actius)
 • Accés CatSalut primer nivell
 • Accés CatSalut segon nivell
 • Programes d’interès sanitari DS (Limitat a la cobertura del Programa)

Els serveis de prestació farmacèutica no estan inclosos en les cobertures següents:

 • Cobertura sanitària general. Excepte farmàcia
 • Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013

Queden exclosos tractaments, prescripcions o indicacions terapèutiques prescrites en l’àmbit de la sanitat privada.

L’1 de juliol de 2012 es va començar a aplicar el model de copagament farmacèutic vigent, en el marc de les mesures aprovades pel Govern espanyol i publicades al Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Aquest model comporta la introducció de canvis en l’aportació econòmica que la ciutadania ha d’abonar quan retiri un medicament a la farmàcia amb una recepta del CatSalut.

Més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-farmaceutica/medicaments-altres-productes/financament-public-medicaments/nou-model-copagament/

L’any 2014 la despesa derivada de la prestació farmacèutica finançable en receptes del CatSalut va ser de 352.904.152,45 euros. Aquesta xifra correspon a la facturació de receptes dispensades per les oficines de farmàcia de la ciutat de Barcelona. Un valor que s’ha vist incrementat en un 1,15% respecte el 2013.

En quant a nombre de receptes, s’han dispensat 31.500.545 envasos de medicaments i productes sanitaris.

En la següent taula es mostra la distribució per tipus de règim del pacient assegurat (dades 2014)

 

Tipus de règim1 %PVL % receptes
Actius 21,20 24,22
Pensionistes 78,29 75,65
Accidents de treball 0,00 0,00
Actius campanya sanitària 0,00 0,00
Dietoterapèutics 0,51 0,13

1Àmbit de dispensació de l’oficina de farmàcia sense descomptes

En la taula següent es mostra la distribució per tipus de producte dispensat (dades 2014)

% PVL % receptes
Especialitats farmacèutiques 90,26 96,11
Fórmules magistrals 0,17 0,08
Efectes i accessoris 8,59 3,65
Dietoterapèutics 0,51 0,13
Altres productes 0,48 0,03

1Àmbit de dispensació de l’oficina de farmàcia sense descomptes

En la següent taula es mostra la distribució per classificació anatòmica (ATC) (dades 2014)

ATC % PVP sobre total especialitats farmacèutiques % envasos PVP/envàs
Aparell digestiu i metabolisme 14,12 16,18 10,20
Sang i òrgans hematopoètics 5,81 6,66 10,19
Aparell cardiovascular 15,70 27,15 6,76
Teràpia dermatològica 1,85 1,77 12,25
Teràpia genitourinària 5,26 2,71 22,69
Teràpia hormonal 2,41 1,63 17,24
Teràpia antiinfecciosa 2,16 3,07 8,21
Teràpia antineoplàstica 6,46 1,01 75,16
Aparell locomotor 3,38 4,80 8,22
Sistema nerviós 29,50 26,69 12,93
Antiparasitaris 0,22 0,19 13,28
Aparell respiratori 10,10 5,03 23,47
Òrgans dels sentits 2,58 2,98 10,11
Varis i sense especificar 0,47 0,12 46,85

En els següents enllaços trobareu informació del catàleg de prestacions farmacèutiques del CatSalut

Les oficines de farmàcia a més a més participen en programes de salut amb serveis addicionals  al servei del ciutadà. Quins programes són?

Farmàcies que participen en programes de salut amb serveis addicionals per al ciutadà
http://www.farmaceuticonline.com/ca/farmacies/serveis-addicionals

A part de la prestació en receptes del Catsalut, existeix la dispensació ambulatòria de medicaments d’ús hospitalari. Anomenada MHDA. A Barcelona realitzen aquesta tasca 9 hospitals pertanyents a la XHUP, inclosos els hospitals de l’ICS.

L’any 2014 l’activitat derivada de la MHDA s’ha portat a terme en 91 pacients i la despesa ha estat de 17.988.292 euros . Un valor que s’ha vist incrementat en un 3,4% pel que fa a pacients i un 19,4% per que fa a la despesa.

En la següent taula es mostra la distribució de l’import facturat per grup MHDA (dades 2014 provisionals, en curs de tancament)

quesito farma


Segona opinió

En determinades circumstàncies d’especial gravetat, podeu demanar una segona opinió mèdica sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia. En aquest cas, la segona opinió mèdica és l’informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

Podeu demanar una segona opinió mèdica en els casos següents:

 • En cas de diagnòstic d’una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu, o un càncer maligne
 • Si cal operar-vos de cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important,
 • Si us han prescrit la necessitat d’un trasplantament.
 • En cas de diagnòstic d’una malaltia minoritària (incloses les d’origen genèric).

En qualsevol d’aquestes circumstàncies, des de la unitat d’atenció al ciutadà del centre assistencial on us atenen us informaran del dret a demanar una segona opinió, dels centres que poden donar-la i del temps que trigareu a obtenir-la.

Més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-visites-diagnostics-metges-centres/demanar-segona-opinio-medica/