El CSB té dues entitats vinculades: l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el PAMEM

Agència de Salut Pública de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona va conferir un mandat exprés al Consorci Sanitari de Barcelona: la creació d’un ens personalitzat de salut pública, mandat que es concreta en l’article 105 i que es verificà l’any 2002 amb la creació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (DOGC Núm. 3764, de 19.11.2002)  com a organisme autònom del CSB, amb la finalitat de dirigir i gestionar  els centres i serveis de salut pública de la ciutat de Barcelona, i a la qual s’han integrat els serveis i els recursos de l’extint Institut Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona i se li han adscrit també per part de la Generalitat part dels serveis i recursos dels serveis territorials de salut del Departament de Salut (Laboratori)

Més informació: ASPB


PAMEM

L’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) és un organisme autònom, creat per l’Ajuntament de Barcelona , i com a tal va ser adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona l’1 d’agost de 1991 (DOGC Núm. 3783, de 17.12.2002). És l’asseguradora dels funcionaris municipals de l’Ajuntament de Barcelona i té la responsabilitat d’oferir assistència sanitària al col·lectiu de funcionaris, tant actius com pensionistes.

Mitjançant Resolució del Servei Català de la Salut ( Resolució SLT/1185/2015, de 28 de maig. DOGC 6887) té delegades les competències en matèria de gestió dels serveis d’atenció sanitària en l’àmbit territorial de les àrees bàsiques de salut Barcelona 1-A (Barceloneta), Barcelona 10-A (Vila Olímpica), Barcelona 6-C (Gràcia) i Barcelona 6-E (Larrard-Lesseps).

Més informació: PAMEM

Data actualització: juny 2015
Propera actualització segons normativa