JUNTA  GENERAL

La Junta General és el màxim òrgan de govern del CSB, formada per 10 membres en representació de les entitats consorciades (Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona), es reuneix, com a mínim, un cop l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són l’aprovació anual del pressupost d’ingressos i despeses, aprovar anualment l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de les activitats, i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior. Inclourà, separadament, els pressupostos dels òrgans creats i adscrits al CSB amb caràcter tuïtiu (ASPB i PAMEM)

Composició:

Presidència

Alba Vergés Bosch (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Consellera de Salut

Vicepresidència
Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Regidora de Salut, Envelliment i Cures

Vocals

Josep Maria Argimon Pallàs (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretari de Salut Pública del Departament de Salut

Adrià Comella Carnicé (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Director del Servei Català de la Salut

Marta Chandre Jofre (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Subdirectora del Servei Català de la Salut

Ricard Fernández Ontiveros (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Gerent Àrea de Dret Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Davide Malmusi (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Director de Serveis de Salut

Laura Pérez Castaño (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
4a. Tinent d’Alcalde Regidora Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI

Marc Ramentol Sintas (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretari General del Departament de Salut

Pilar Saura Agel (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora General de Planificació en Salut del Departament de Salut

Secretari

Jordi Goixens Muñoz
Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona

 

 


COMISSIÓ  PERMANENT

La Comissió Permanent està formada per 5 membres en representació de les entitats consorciades (Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona), es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són: fixar l’orientació general de les funcions del Consorci, dins dels objectius estatutaris, aprovar els plans generals d’actuació i els plans d’inversió, aprovar la participació en altres entitats o empreses, aprovar les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs directius del Consorci, el règim de prestació de serveis, la plantilla, les remuneracions i els convenis col·lectius de treball, aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments, fixar els criteris d’ordenació de pagaments. També li correspon l’exercici de les funcions que la LOSC atribueix al Consell de Direcció de les regions sanitàries del CatSalut, i als consells de direcció dels sectors sanitaris en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, així com les facultats tuïtives respecte de l’ASPB i el PAMEM.

Composició:

Presidència

Adrià Comella Carnicé (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Director del Servei Català de la Salut

Vicepresidència

Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Regidora de Salut, Envelliment i Cures

Vocals

Marta Chandre Jofre (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Subdirectora del Servei Català de la Salut

Davide Malmusi (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Director de Serveis de Salut

Marc Ramentol Sintas (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretari General del Departament de Salut

Secretari

Jordi Goixens Muñoz
Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona

Data actualització: octubre 2020
Propera actualització segons normativa