JUNTA  GENERAL

La Junta General és el màxim òrgan de govern del CSB, formada per 10 membres en representació de les entitats consorciades (Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona), es reuneix, com a mínim, un cop l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són l’aprovació anual del pressupost d’ingressos i despeses, aprovar anualment l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de les activitats, i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior. Inclourà, separadament, els pressupostos dels òrgans creats i adscrits al CSB amb caràcter tuïtiu (ASPB i PAMEM)

Composició:

Presidència

Antoni Comín Oliveres (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Conseller de Salut

Vicepresidència
Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Comissionada de Salut

Vocals

David Elvira Martínez (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Director del Servei Català de la Salut

Lluís Franch Viñas (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Gerent de la Regió Sanitària Barcelona

Pilar Magrinyà Rull (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora General de Planificació en Salut

Davide Malmusi (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Director de Serveis de Salut

Josep Martí Valls (en representació de l’Ajuntament de Barcelona) 

Laia Ortíz Castellví (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
2a. Tinent d’alcalde de Drets Socials

Neus Rams Pla (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Servei Català de la Salut

Albert Serra Martín (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretari General del Departament de Salut

Secretari

Jordi Goixens Muñoz
Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona

 

 


COMISSIÓ  PERMANENT

La Comissió Permanent està formada per 5 membres en representació de les entitats consorciades (Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona), es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són: fixar l’orientació general de les funcions del Consorci, dins dels objectius estatutaris, aprovar els plans generals d’actuació i els plans d’inversió, aprovar la participació en altres entitats o empreses, aprovar les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs directius del Consorci, el règim de prestació de serveis, la plantilla, les remuneracions i els convenis col·lectius de treball, aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments, fixar els criteris d’ordenació de pagaments. També li correspon l’exercici de les funcions que la LOSC atribueix al Consell de Direcció de les regions sanitàries del CatSalut, i als consells de direcció dels sectors sanitaris en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, així com les facultats tuïtives respecte de l’ASPB i el PAMEM.

Composició:

Presidència

David Elvira Martínez (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Director del Servei Català de la Salut

Vicepresidència

Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Comissionada de Salut

Vocals

Josep M. Argimon Pallàs (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Subdirector del Servei Català de la Salut

Josep Martí Valls (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)

Albert Serra Martín (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretari General del Departament de Salut

Secretari

Jordi Goixens Muñoz
Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona

Data actualització: juny 2016
Propera actualització segons normativa