Pressupost del Consorci Sanitari de Barcelona – Exercici 2015
D’acord amb l’article 37.1 dels seus Estatuts, per a la realització dels seus objectius, el Consorci Sanitari de Barcelona disposa de les aportacions realitzades per les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Aquestes aportacions financen les despeses de funcionament del Consorci.

D’altra banda, en virtut de la Llei 11/1995, de 29 de desembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Per al finançament d’aquestes activitats, el CSB rep el finançament corresponent del CatSalut.

La informació vinculada inclou els pressupostos d’ingressos i despeses per a 2015, elaborats d’acord amb els criteris exposats, així com la informació relativa a l’elaboració d’aquest pressupost: Memòria de programa, Annex de Personal i els Estats Financers corresponents.

Més informació sobre el pressupost: http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/02_agrupacions.php?any=2015&id=SA&mod=1

Més informació sobre la Llei de Morositat: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/periode-mitja-de-pagament-a-proveidors/periode-mitja-de-pagament-a-proveidors-2015/

 

Comptes anuals 2014 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2015 – Informe d’auditoria

 

Data actualització: juliol 2016
Propera actualització segons normativa