Pressupost del Consorci Sanitari de Barcelona – Exercici 2020
D’acord amb l’article 37.1 dels seus Estatuts, per a la realització dels seus objectius, el Consorci Sanitari de Barcelona disposa de les aportacions realitzades per les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Aquestes aportacions financen les despeses de funcionament del Consorci.

D’altra banda, en virtut de la Llei 11/1995, de 29 de desembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Per al finançament d’aquestes activitats, el CSB rep el finançament corresponent del CatSalut.

La informació vinculada inclou els pressupostos d’ingressos i despeses per a 2020, elaborats d’acord amb els criteris exposats, així com la informació relativa a l’elaboració d’aquest pressupost: Memòria de programa, Annex de Personal i els Estats Financers corresponents.

Més informació sobre el pressupost: http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2020/02_llei.htm

Més informació sobre la Llei de Morositat: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/

 

Estat d’ingressos i despeses 2020

Memòria de programa

Annex de personal

Balanç i compte de resultats

 

Exercicis anteriors

Comptes anuals 2019 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2018 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2017 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2016 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2015 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2014 – Informe d’auditoria

 

Data actualització: octubre 2020

Propera actualització segons normativa