El Servei Català de la Salut, com a asseguradora pública de Catalunya, garanteix el dret a la protecció de la salut als seus assegurats a través dels serveis i les prestacions sanitàries públiques sota criteris d’equitat, qualitat i eficiència. El Reial decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut estableix la condició d’assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l’assistència sanitària pública. L’organisme que reconeix i acredita aquesta condició d’assegurat és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

A Catalunya, el CatSalut és l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya i us assigna un nivell de cobertura específic d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions assignades a cada persona. El CatSalut també lliurarà la targeta sanitària individual (TSI), que és el document que us identifica i us permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic que teniu assignats.

Podeu ampliar informació a la Guia d’ús dels serveis sanitaris públics, que facilita informació sobre el funcionament general dels serveis i les prestacions del sistema sanitari i orientació per accedir-hi correctament i utilitzar-los de manera responsable.

D’altra banda, el Servei Català de la Salut impulsa la millora de l’accés de la ciutadania a la seva informació de salut a través de Cat@Salut La Meva Salut. Es tracta d’un espai digital segur de consulta sobre informació personal de salut generada arran de l’atenció sanitària rebuda en els centres assistencials públics. A partir d’ara, a través d’un codi d’usuari i una clau, proporcionats pel CAP de referència de cada usuari, les persones de més de 18 anys que ho vulguin disposaran de la seva informació clínica personal (com ara diagnòstics, informes clínics o resultats de proves i exploracions) en un espai digital accessible en qualsevol lloc i moment, sense que sigui necessari que acumulin informes de cap mena. Aquest nou sistema d’accés s’afegeix a la possibilitat d’accedir-hi per mitjà de certificat digital, operatiu per a tots els ciutadans de totes les regions sanitàries.

Més informació sobre llistes d’espera (CatSalut): http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/

Més informació sobre Cat@Salut La Meva Salut: http://ticsalut.gencat.cat/ca/projectes_estrategics/canal_personal_de_salut/