Enquesta de satisfacció

El Servei Català de la Salut vol disposar de mesures de la satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris amb l’objectiu de dissenyar estratègies per millorar-ne la qualitat i avançar en l’adequació a les expectatives ciutadanes, tot assegurant l’equitat i la sostenibilitat del model.

Amb aquesta intenció el 2001 es va iniciar el Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) per tal d’avaluar la qualitat de servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l’objectiu d’obtenir informació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d’aquests serveis.

Els estudis del PLAENSA formen part de la informació de resultats que es presenta a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, s’incorporen en els informes sectorials de la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, donen suport als objectius del Pla de Salut 2011-2015, i estan disponibles en el portal de transparència de la Generalitat (transparencia.gencat.cat).

Més informació: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/


Reclamacions i suggeriments

Els ciutadans tenen dret a conèixer i utilitzar els procediments per presentar suggeriments i reclamacions. Les reclamacions han de ser avaluades i contestades per escrit, dins d’un termini adequat, d’acord amb els termes establerts reglamentàriament.

Més informació sobre suggeriments i reclamacions : https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do;jsessionid=GNQDV2Cd1p4Kychv7hDdppBjSLrNLR1L1BjsKjGT7VhwytLGkLwR!-2082284559!-1744255908

Més informació sobre seguiment de les reclamacions : https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/conqxs/conqxs.do?set-locale=ca_ES&reqCodeChangeLanguage=newCqs