L’atenció primària de salut és el primer graó d’accés de la ciutadania al sistema sanitari públic. L’atenció primària, en tant que primer punt d’accés i proveïdora de l’atenció curativa, preventiva i rehabilitadora, i la promoció de la salut de la comunitat, s’enfronta a una demanda molt important de problemes psicosocials de la població. En aquest context, l’abordatge dels problemes i les necessitats de salut requereix que els professionals de salut disposin d’una perspectiva territorial i comunitària en les seves actuacions, per tal de poder mantenir el caràcter integral de l’atenció i la capacitat de resolució i, alhora, evitar la medicalització dels problemes psicosocials.

La salut comunitària és el conjunt d’actuacions destinades a millorar la situació de salut de la comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn. El sistema sanitari català ha de fer de la salut comunitària una orientació fonamental de l’acció dels serveis de salut pública (Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública).

Aquesta orientació comunitària té en compte tant els elements tangibles i no tangibles de la comunitat com els seus sistemes de suport, les normes, els aspectes culturals, les institucions, les polítiques i les creences. La salut comunitària suposa que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin esforços per tal de millorar la salut i el benestar de la comunitat i de reduir les desigualtats socials. Es tracta de:

  • Mobilitzar els actius de la comunitat, els seus sistemes de suport, normes, aspectes culturals, institucions, les polítiques i les creences.
  • Identificar i donar resposta a necessitats i determinants socials als quals estan exposats.
  • La participació de la comunitat com a protagonistes del procés.

L’augment continuat de la demanda de la població i la irrupció l’any 2020 de la pandèmia de la COVID-19 han fet que l’atenció primària hagi hagut d’incrementar encara més la seva activitat. En aquest context neix el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, que es preveu que sigui vigent fins l’any 2022. Es tracta d’un projecte que engloba a tot el territori català i que ha d’ajudar a reforçar l’atenció primària per donar resposta a les noves necessitats de la població que s’han vist accentuades amb la COVID-19. L’objectiu és dimensionar l’atenció primària per donar una resposta encara més ràpida, adequada i efectiva a la ciutadania. Es busca enfortir l’atenció primària principalment en tres grans punts: l’accessibilitat en el procés d’atenció als usuaris, la resolució en el procés de resposta assistencial i la cronicitat en l’atenció integral a les persones amb malalties cròniques.


L’atenció primària al territori

Barcelona ciutat es troba organitzat en quatre àrees de gestió assistencial sanitària: les àrees integrals de salut (AIS).

Les AIS són un projecte del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) amb el proveïdors sanitaris del territori i els seus professionals, amb l’objectiu principal de millorar l’assistència sanitària a Barcelona Ciutat. Atenent a la distribució dels fluxos naturals i els comportaments dels ciutadans de la ciutat es varen definir quatre Àrees Integrals de Salut: Barcelona NordBarcelona EsquerraBarcelona Dreta i Barcelona Litoral. Territorialment, les AIS estan delimitades per àrees bàsiques de salut (ABS) les quals també s’agrupen en sectors sanitaris. El Consorci Sanitari de Barcelona té 69 ABS. L’ABS és la unitat territorial elemental a través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària de salut.

L’EAP presta l’atenció sanitària als centres d’atenció primària de salut (CAP), que és el primer punt d’atenció quan tenim un problema de salut o volem prevenir alguna malaltia.

La majoria d’ABS disposen d’un CAP al territori, tot i que en alguns casos diverses ABS poden compartir un mateix CAP. Actualment l’àmbit Barcelona Ciutat disposa de 54 CAP.

Font: Consorci Sanitari de Barcelona i proveïdors. Any 2021

Al mapa següent es presenta la distribució territorial dels CAP de l’àmbit Barcelona Ciutat.


Atenció pediàtrica

L’atenció pediàtrica a la regió s’estructura en diversos escenaris:

  1. Equips d’atenció primària (EAP): l’EAP d’una ABS dóna l’atenció pediàtrica al seu CAP, és a dir, els pediatres visiten en el mateix CAP que la resta de professionals de l’EAP.
  2. Equips pediàtrics territorials (EPT): són EAP d’una àrea bàsica de salut (ABS) que comparteixen centre d’atenció pediàtrica.

A la taula següent es mostren els diferents centres d’atenció primària on es presta atenció pediàtrica a Barcelona Ciutat. Cal tenir en compte que amb la situació actual de pandèmia per la COVID-19 s’han fet reagrupacions d’equips pediàtrics que poden ser de caràcter temporal i canviant.

Aquesta organització pot veure’s modificat segons evolució de la pandèmia.

Font: Consorci Sanitari de Barcelona, proveïdors i tall oficial del Registre Central d’Assegurats. Any 2021 (dades provisionals).

Al mapa següent es presenta la distribució territorial de l’atenció pediàtrica de de l’àmbit Barcelona Ciutat.


Centre d’Urgències d’Atenció primària

L’atenció primària continua atenent a la població fora d’horari dels CAP en els  centres d’urgències d’atenció primària (CUAP). Els CUAP són centres oberts les 24 hores els 365 dies de l’any. Els 10 CUAP de Barcelona fan analítiques i radiografies i és on es resolen els problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. L’atenció urgent es resol abans als CUAP que a les urgències dels hospitals, on  tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital.

Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Any 2021

Al mapa següent es presenta la distribució territorial de l’atenció primària continuada de l’àmbit Barcelona Ciutat.


Professionals d’atenció primària

Els EAP inclouen professionals de medicina de família, de pediatria, d’odontologia, d’infermeria, auxiliars d’infermeria, treballadors social, administratius, entre d’altres.

A la taula següent es mostra el nombre de professionals dels 67 EAP i dels CUAPS de Barcelona ciutat a l’any 2020 a 31/12/2021. Cal tenir en compte que es tracta d’una informació dinàmica i que en l’actualitat s’ha reforçat amb el Pla d’Enfortiment per donar resposta a les necessitats actuals marcades per la pandèmia de la Covid-19.

*Professionals COVID: inclou els gestors COVID, els referents salut i escola i els professionals extractors de mostres COVID. Font: Proveïdors. Dades a 31/12/2020

Font: Proveïdors. Consorci Sanitari de Barcelona. Dades a 26/03/2021


Activitat dels Equips d’Atenció Primària

L’activitat dels EAP s’ha vist incrementada en els darrers anys, i especialment arrel de l’any 2020 amb l’aparició de la pandèmia de la COVID-19, que ha comportat l’aparició de noves tasques. Al requadre es mostra el nombre de visites totals per cada EAP, així com el percentatge visites presencials i no presencials dels mesos de gener a novembre de 2021.

Respecte l’any anterior, s’ha produït un increment important en el nombre de visites, que ha vingut determinat per les noves necessitats derivades de la pandèmia de la Covid-19 i per la recuperació de l’activitat pre-pandèmica. Així, trobem que a falta de les dades del darrer mes de 2021, l’activitat dels EAP ja ha superat el nombre de visites realitzades l’any 2020 en 737.454 visites, passant de les 10.927.793 de l’any 2020 a 11.665.247 al novembre de 2021, tot mantenint els percentatges de presencialitat i virtualitat a nivell de Barcelona ciutat..

* Aquests EAP mostren l’activitat de pediatria als seus corresponents equips pediàtrics territorials (EPT)
EPT= equip pediàtric territorial.
Font: Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP). Dades acumulades de l’any fins a novembre 2021


Espais de suport als CAP

Per minimitzar els efectes de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 s’han habilitat tota una sèrie d’espais complementaris als CAP. Aquests espais inclouen: centres cívics, casals, pavellons esportius, mòduls annexos als CAP, etc.

Actualment la vacunació contra la COVID-19 és una prioritat sanitària. La campanya de vacunació avança progressivament en funció de les dosis de vacuna disponibles. Per més informació us podeu adreçar a la pàgina web del Canal Salut: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/campanya-vacunacio/

A la taula següent es mostren els mòduls instal·lats al constat dels diferents CAP de l’àmbit Barcelona Ciutat a data 13/04/2021:

Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Actualització 29/04/2021


Atenció primària en salut a residències de gent gran

La població institucionalitzada que es troba en residències de gent gran està assignada a l’EAP de l’ABS on es troba situat el centre. Tots els EAP donen suport a les residències del seu territori. A més, alguns territoris compten amb el suport dels Equips d’Atenció Residencial (EAR), dispositius sanitaris assistencials experts en geriatria que, coordinats amb els EAP i els professionals sanitaris de les residències, milloren l’atenció a la gent gran fràgil en règim d’internament residencial. Actualment compten amb aquest servei els EAP 2H Passeig de Sant Joan, 7D Lisboa, 7E Sant Rafael i 7F Lisboa, que tenen com a entitat proveïdora el Grup Mutuam.

Per més informació sobre les residències es pot consultar la pàgina web del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Família: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/cercador_entitats_serveis_i_establiments_socials/cercador-dentitats-serveis-i-establiments-de-serveis-socials/

Font: Aplicatiu Gestió i Informació Residències (GIR). Any 2021

Captura de pantalla 2021-04-29 a las 22.29.59Avís legal: La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per la Llicència Oberta Catalunya o l’instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, els articles 74 i 75 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, de la transparència i del dret d’accés a la informació pública, i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.En aquest cas, els continguts se subjecten a les condicions d’ús de la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya següents: http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/llicencia-oberta-informacio-catalunya/

Data actualització: març 2022
Propera actualització segons normativa