El terciarisme fa referència a un conjunt de serveis altament especialitzats en patologies poc prevalents amb un requeriment tecnològic i d’expertesa professional elevats i que per la seva complexitat i costos,es concentren en un nombre reduït de proveïdors dins del sistema públic de salut. La majoria dels hospitals de Barcelona són hospitals terciaris de referència per a la població catalana. A més, a nivell de l’estat espanyol existeixen els Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR) que es designen dels del Ministeri com a centres de referència per a tot l’estat en determinades patologies.

Per altra banda, determinats serveis hospitalaris formen part de les xarxes internacionals d’expertesa (ERN) en el diagnòstic de les malalties minoritàries i són reconegudes com a Unitats d’Expertesa en la xarxa pública d’hospitals https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/malalties-minoritaries/

Més informació a: http://salutintegralbcn.gencat.cat/ca/ambits/terciarisme/ 

map-google-3ciarisme

  •  

Actualització: març 2022