Amb ocasió de la reordenació territorial del CatSalut, duta a terme per Decret 105/2005, de 31 de maig, es va crear la Regió Sanitària Barcelona (RSB) amb un àmbit de referència que comprèn 154 municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, l’Alt Penedès, i el Garraf la qual cosa va comportar que si bé territorialment la ciutat de Barcelona va passat a integrar-se en l’àmbit de l’RSB, l’ens que a la ciutat de Barcelona continua exercint les funcions de regió sanitària és el CSB, això sí, en el marc de la nova delimitació territorial de l’RSB (Disposició addicional tercera del Decret 10/2013, de 3 gener, que deroga el Decret 105/2005). D’aquesta manera es compatibilitza l’existència del CSB i el respecte a la Carta Municipal de Barcelona amb la incorporació del CSB al projecte RSB. En aquest sentit l’estructura del CSB s’articula dins i formant part de l’RSB.

Organigrama i estructura administrativa

Funcions de l’estructura organitzativa
Podeu consultar les funcions de  l’estructura organitzativa del CSB i de l’RSB des del  Sistema d’Atenció al Ciutadà (SAC), que és la base de dades corporativa de la Generalitat de Catalunya on tots els departaments mantenen actualitzades tant les dades referents al seu propi organigrama com les dels serveis que ofereixen i actuacions que desenvolupen.

Més informació: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=3060

Data actualització: octubre 2020
Propera actualització segons normativa