JUNTA  GENERAL

La Junta General és el màxim òrgan de govern del CSB, formada per 10 membres en representació de les entitats consorciades (Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona), es reuneix, com a mínim, un cop l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són l’aprovació anual del pressupost d’ingressos i despeses, aprovar anualment l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, la memòria de les activitats, i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior. Inclourà, separadament, els pressupostos dels òrgans creats i adscrits al CSB amb caràcter tuïtiu (ASPB i PAMEM)

Composició:

Presidència

Josep Maria Argimon Pallàs (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Conseller de Salut

Vicepresidència
Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Regidora de Salut, Envelliment i Cures

Vocals

Carmen Cabezas Peña (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut

Gemma Craywinckel Martí (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora del Servei Català de la Salut

Meritxell Masó Carbó (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretaria General del Departament de Salut

Ivan Planas Miret (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Sotsdirector del Servei Català de la Salut

Aina Plaza Tesías (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora General de Planificació en Salut del Departament de Salut

Laia Claverol Torres (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Gerent de Dret Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Davide Malmusi (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Director de Serveis de Salut

Laura Pérez Castaño (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
4a. Tinent d’Alcalde Regidora Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI

Secretari

Jordi Goixens Muñoz
Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona 


COMISSIÓ  PERMANENT

La Comissió Permanent està formada per 5 membres en representació de les entitats consorciades (Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Barcelona), es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són: fixar l’orientació general de les funcions del Consorci, dins dels objectius estatutaris, aprovar els plans generals d’actuació i els plans d’inversió, aprovar la participació en altres entitats o empreses, aprovar les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs directius del Consorci, el règim de prestació de serveis, la plantilla, les remuneracions i els convenis col·lectius de treball, aprovar la contractació d’obres, serveis i subministraments, fixar els criteris d’ordenació de pagaments. També li correspon l’exercici de les funcions que la LOSC atribueix al Consell de Direcció de les regions sanitàries del CatSalut, i als consells de direcció dels sectors sanitaris en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, així com les facultats tuïtives respecte de l’ASPB i el PAMEM.

Composició:

Presidència

Gemma Craywinckel Martí (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Directora del Servei Català de la Salut

Vicepresidència

Gemma Tarafa Orpinell (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Regidora de Salut, Envelliment i Cures

Vocals

Marta Chandre Jofre (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Subdirectora del Servei Català de la Salut

Meritxell Masó Carbó (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretaria General del Departament de Salut

Ivan Planas Miret (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Sotsdirector del Servei Català de la Salut

Davide Malmusi (en representació de l’Ajuntament de Barcelona)
Director de Serveis de Salut

Secretari

Jordi Goixens Muñoz
Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona

Data actualització: desembre 2021
Propera actualització segons normativa