CONSELL  DE  SALUT

Consell de Salut és l’òrgan de participació comunitària, format per representants de la Generalitat de Catalunya, dels consells comarcals, dels ajuntaments, de les corporacions de professionals sanitaris i les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i usuaris més representatives, es reuneix, com a mínim, dos cops l’any.

Les seves funcions principals, entre d’altres, són: l’assessorament, consulta, seguiment i supervisió de l’activitat del Consorci, la formulació de propostes i la verificació que les actuacions s’adeqüin a la normativa sanitària i es desenvolupin d’acord amb les necessitats socials i les possibilitats econòmiques del sector públic,  la promoció de la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris, i conèixer i informar el pressupost i la memòria, prèviament a la seva aprovació.

Composició:

Presidència

Carme Bertral López (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut

Vicepresidència

Jaume Estany i Ricart (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Gerent del Consorci Sanitari de Barcelona

Vocals

Jordi Goixens Muñoz (en representació de la Generalitat de Catalunya)
Director de l’Assessoria Jurídica i Recursos Humans.
Secretaria del Consorci Sanitari de Barcelona
Actua com a Secretari

Resta de vocalies, pendents de adequació nomenament

Data d’actualització: octubre 2020
Propera actualització segons normativa