Accés a la informació

El dia 1 de juliol va entrar en vigor la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei reconeix el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania, ja sigui a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.
Si no trobeu alguna informació específica al nostre web, podeu exercir el vostre dret abans esmentat a través del Formulari de sol·licitud d’accés a informació pública (Generalitat de Catalunya).

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s’ha rebut, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, les institucions han de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol•licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si voleu fer una proposta o un suggeriment o bé formular una consulta o una queixa, no heu d’utilitzar aquest canal, sinó l’espai previst per a aquestes actuacions que trobareu en la pantalla inicial del portal.

 

Codi de conducta dels alts càrrecs

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Vegeu l’Acord de Govern

 

Grups d’interès

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

Més informació

 

Data d’actualització: juliol 2016
Propera actualització segons normativa