Accés a la informació

El dia 1 de juliol va entrar en vigor la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei reconeix el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania, ja sigui a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.
Si no trobeu alguna informació específica al nostre web, podeu exercir el vostre dret abans esmentat a través del Formulari de sol·licitud d’accés a informació pública (Generalitat de Catalunya).

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s’ha rebut, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, les institucions han de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol•licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si voleu fer una proposta o un suggeriment o bé formular una consulta o una queixa, no heu d’utilitzar aquest canal, sinó l’espai previst per a aquestes actuacions que trobareu en la pantalla inicial del portal.

Codi de conducta dels alts càrrecs

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Vegeu l’Acord de Govern

Grups d’interès

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

Més informació

Administració electrònica

El dia 2 d’octubre de 2018 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (1).

D’acord amb aquesta llei, el Consorci Sanitari de Barcelona posa a disposició dels ciutadans el servei eNotum, l’eina corporativa de notificacions electròniques que permet a l’Administració pública adreçar-se a la ciutadania per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Les notificacions electròniques permeten a la ciutadania, les empreses i les entitats rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics amb totes les garanties legals. Els ciutadans, però, han de donar la seva conformitat d’autorització per rebre les notificacions per aquesta via en el formulari de sol·licitud. Per a més informació sobre aquest servei (què són les notificacions electròniques, com accedir-hi o com consultar les vostres notificacions) podeu consultar el Portal de Tràmits Gencat.

Per tal que el ciutadà rebi aquesta notificació electrònica, cal que prèviament hagi assenyalat com a preferent aquest mitjà o hagi consentit la seva utilització. Per a aquest consentiment, el ciutadà ha de descarregar-se el formulari Petició genèrica (2)

(1) El Govern espanyol ha endarrerit, fins al dia 2 d’octubre de 2020, l’entrada en vigor de l’obligatorietat de la implantació completa de les obligacions d’administració electrònica aprovades a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(2) Al camp “Assumpte” del formulari indiqueu que va adreçada al Consorci Sanitari de Barcelona. Al camp “A on va adreçada” indiqueu Departament de Salut.