El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és una entitat de dret públic de base associativa constituïda per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut, amb la finalitat de dirigir i coordinar la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona, que exerceix les funcions de regió sanitària a la ciutat de Barcelona

Objectius

L’objectiu fonamental del conjunt de l’organització i dels professionals que hi treballen és aconseguir oferir uns serveis de salut de qualitat, per a tots els ciutadans, adaptats a les seves necessitats, vetllant per la correcció de les desigualtats i per la incorporació dels serveis que donin resposta a les noves necessitats de salut de la nostra població, amb els recursos adequats i emmarcats dins dels objectius establerts en el pla de salut. Qualitat, equitat i eficiència són els conceptes clau que guien les actuacions del Consorci. Per fer efectius aquests objectius, el CSB impulsa diverses actuacions estratègiques com ara la coordinació efectiva entre els diferents dispositius del sistema sanitari que ha de permetre un abordatge més integral de l’atenció que rep el ciutadà 


Funcions

El CSB assumeix les relatives a l’ordenació, planificació, programació i avaluació sanitàries, sòcio-sanitàries i de salut pública, direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública, i d’establiment i actualització d’acords, convenis i concerts per a la prestació dels serveis de l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.


Organigrama

Amb ocasió de la reordenació territorial del CatSalut, duta a terme pel Decret 105/2005, de 31 de maig, i pel Decret 10/2013, de 3 de gener, es crea la Regió Sanitària Barcelona (RSB) un àmbit de referència que comprèn 153 municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, l’Alt Penedès, i el Garraf, entre els quals s’inclou el municipi de Barcelona. Si bé territorialment la ciutat de Barcelona va passar a integrar-se en l’àmbit de l’RSB, el CSB continua exercint les funcions de regió sanitària a Barcelona ciutat. D’aquesta manera es compatibilitza l’existència del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i el respecte a la Carta Municipal de Barcelona amb la incorporació del CSB al projecte RSB. En aquest sentit l’estructura del CSB s’articula dins i formant part de l’RSB.

Data actualització: juliol 2022
Propera actualització segons normativa