El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, adscrit al Servei Català de la Salut, exerceix les funcions de regió sanitària a la ciutat de Barcelona; per tant, assumeix les relatives a l’ordenació, planificació, direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública de l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.

L’objectiu fonamental del conjunt de l’organització i dels professionals que hi treballen és aconseguir oferir uns serveis de salut de qualitat, per a tots els ciutadans, adaptats a les seves necessitats, vetllant per la correcció de les desigualtats i per la incorporació dels serveis que donin resposta a les noves necessitats de salut de la nostra població, amb els recursos adequats i emmarcats dins dels objectius establerts en el pla de salut. Qualitat, equitat i eficiència són els conceptes clau que guien les actuacions del Consorci.

Per fer efectius aquests objectius, el CSB impulsa diverses actuacions estratègiques com ara la coordinació efectiva entre els diferents dispositius del sistema sanitari que ha de permetre un abordatge més integral de l’atenció que rep el ciutadà a través de la Corporació Sanitària de Barcelona

Salut Integral Barcelona


Normativa

El CSB va ser creat per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de novembre de 1988 i per Acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 25 d’octubre. Els primers Estatuts del Consorci es van publicar mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 31 de gener de 1989 (DOGC núm. 1108, de 19.8.1989). Amb la modificació de la Llei 15/1990  de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, operada l’any 1995 (disposició catorzena) queda adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut (CatSalut) i assumeix les funcions previstes per a les regions sanitàries del CatSalut. El 23 de juliol del 1997 el Consell de Direcció del CatSalut li delega les funcions d’ordenació, planificació i coordinació sanitària.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona i pel Parlament de Catalunya, reconeix la capitalitat de Barcelona i la dota d’un règim especial i configura el CSB com un consorci legal.

Amb la creació de la Regió Sanitària Barcelona (RSB) (Decret 105/2005, de 31 de maig, actualitzat pel Decret 10/2013, de 3 de gener) que abasta els municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, el CSB passa a integrar-se a l’RSB, tot i que continua exercint les funcions de regió sanitària a la ciutat de Barcelona.

Més informació

Actualment no hi ha cap normativa en tràmit

Data d’actualització: febrer 2018
Propera actualització segons normativa