Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària

El 8 d’octubre de 2008 es va signar Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona  i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona en virtut del qual el Departament de Salut de la Generalitat va promoure un pla de nova construcció i millora de les infraestructures en atenció primària, especialitzada, sociosanitària i salut mental, i a l’hora l’Ajuntament de Barcelona posava les bases per a la posada a disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) de diferents immobles per tal de ser destinats a equipaments públics, especialment pel que fa l’atenció primària, sociosanitària i salut mental.

Aquest conveni suposava un abordatge de les infraestructures des d’una perspectiva global, amb una visió integral de la ciutat i de les diferents línies de servei, afrontant reptes pendents i amb un horitzó que sobrepassava el d’una legislatura i per això es va prolongar fins al 2015 amb la promoció de la construcció de centres integrals amb una forta orientació comunitària, caracteritzats per compartir els usos dels equipaments entre serveis sanitaris (centres d’atenció primària, sociosanitaris i/o de salt mental) i serveis socials, cívics i culturals per tal de confluir l’estratègia d’equipaments de la ciutat. El conveni ha permès la construcció i millora dels equipaments sanitaris, sociosanitaris i de salut mental, així com la posada en funcionament de diferents serveis a la ciutat de Barcelona, i fins i tot s’han habilitat fórmules de reserva d’espais per a inversions futures.

El nou conveni 2016-2023, dotat amb més de 187 milions d’euros, impulsa de manera prioritària actuacions en infraestructures en barris amb major necessitats; en aquest sentit, el gruix de les inversions es concentraran en centres que donen servei als barris amb pitjors indicadors socioeconòmics i de salut. També prioritza l’atenció primària, que aglutinarà el 38% de les actuacions, i la salut mental i les addiccions, que en concentraran el 32%. Paral•lelament, es treballarà per reforçar la provisió pública de l’atenció sanitària, especialment en les línies assistencials amb menys presència d’entitats públiques com la sociosanitària.

En total, el conveni preveu 37 actuacions, 20 de les quals són equipaments nous. Les principals intervencions es concentren en quatre grans àmbits: l’atenció primària i comunitària; l’atenció sociosanitària; l’atenció a la salut mental i les addiccions, i l’atenció especialitzada.

Pacte de ciutat BCN 2016-2023

Document del Conveni original (octubre 2008)

Estat del conveni (desembre 2015)


Conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i el CSB

En data 1 de desembre de 2002, el Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) i el CSB van signar un conveni de col·laboració pel qualel PSPV cedia l’ús de 1.960,43 m2 de l’Edifici Mestral, ubicat al recinte del PSPV, per destinar-los al desenvolupament de l’activitat administrativa pròpia del CSB i de l’RSB.  Posteriorment, en successives modificacions i amb la finalitat d’adaptar l’espai físic a les necessitat reals de CSB i l’RSB , la superfície objecte de cessió ha anat augmentant fins als 3.813,81  m2 actuals.  El conveni regula, a més de l’ús específic dels espais, els serveis que el PSPV presta de manera centralitzada: manteniment, neteja, seguretat, etc.