Pressupost del Consorci Sanitari de Barcelona – Exercici 2021
D’acord amb l’article 37.1 dels seus Estatuts, per a la realització dels seus objectius, el Consorci Sanitari de Barcelona disposa de les aportacions realitzades per les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Aquestes aportacions financen les despeses de funcionament del Consorci.

D’altra banda, en virtut de la Llei 11/1995, de 29 de desembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Per al finançament d’aquestes activitats, el CSB rep el finançament corresponent del CatSalut.

En data 31 de desembre de 2021, es va publicar la Llei 1/2021 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575 de 31.12.21)

Pressupost CSB 2022

Aquest apartat recull el pressupost d’ingressos i despeses del CSB, així com la informació relativa a la seva elaboració (Memòria de programa, Annex de Personal, Estats Financers).

 Estat d’ingressos i despeses  

Memòria de programa  

Annex de personal  

Balanç i compte de resultats  

 

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (actualització anual)

Aquesta informació es pot consultar a l’apartat d’Indicadors d’estabilitat pressupostària del portal Govern obert gencat.

Més informació:

                        Execució pressupostària Generalitat de Catalunya

                        Control del deute comercial en el sector públic

Exercicis anteriors

Comptes anuals 2021 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2020 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2019 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2018 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2017 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2016 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2015 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2014 – Informe d’auditoria

Data actualització: juliol 2022

Propera actualització segons normativa