Pressupost del Consorci Sanitari de Barcelona – Exercici 2021
D’acord amb l’article 37.1 dels seus Estatuts, per a la realització dels seus objectius, el Consorci Sanitari de Barcelona disposa de les aportacions realitzades per les entitats consorciades, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Aquestes aportacions financen les despeses de funcionament del Consorci.

D’altra banda, en virtut de la Llei 11/1995, de 29 de desembre, de modificació parcial de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Per al finançament d’aquestes activitats, el CSB rep el finançament corresponent del CatSalut.

En data 17 de desembre de 2020, es va publicar al DOGC el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

La informació vinculada inclou els pressupostos d’ingressos i despeses per a 2020 prorrogat per a 2021, elaborats d’acord amb els criteris exposats, així com la informació relativa a l’elaboració d’aquest pressupost: Memòria de programa, Annex de Personal i els Estats Financers corresponents.

Més informació sobre el pressupost: http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2020/02_llei.htm

Més informació sobre la Llei de Morositat: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/

 

Estat d’ingressos i despeses 2020

Memòria de programa

Annex de personal

Balanç i compte de resultats

 

Exercicis anteriors

Comptes anuals 2020 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2019 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2018 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2017 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2016 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2015 – Informe d’auditoria

Comptes anuals 2014 – Informe d’auditoria

 

Data actualització: juliol 2021

Propera actualització segons normativa