El CSB va ser creat per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de novembre de 1988 i per Acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 25 d’octubre. Els primers Estatuts del Consorci es van publicar mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 31 de gener de 1989 (DOGC núm. 1108, de 19.8.1989). Amb la modificació de la Llei 15/1990  de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, operada l’any 1995 (disposició catorzena) queda adscrit funcionalment al Servei Català de la Salut (CatSalut) i assumeix les funcions previstes per a les regions sanitàries del CatSalut. El 23 de juliol del 1997 el Consell de Direcció del CatSalut li delega les funcions d’ordenació, planificació i coordinació sanitària.

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona i pel Parlament de Catalunya, reconeix la capitalitat de Barcelona i la dota d’un règim especial i configura el CSB com un consorci legal.

Amb la creació de la Regió Sanitària Barcelona (RSB) (Decret 105/2005, de 31 de maig, actualitzat pel Decret 10/2013, de 3 de gener) que abasta els municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, l’Alt Penedès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, el CSB passa a integrar-se a l’RSB, tot i que continua exercint les funcions de regió sanitària a la ciutat de Barcelona.

Més informació

Actualment no hi ha cap normativa en tràmit.