Una emergència mèdica és una alteració aguda de l’estat de salut en la que un increment del temps lliure de tractament mèdic, genera un increment en la mortalitat o empitjora el pronòstic de la persona afectada.

És per tant una situació que posa en risc la vida de la persona, la seva qualitat de vida en cas de supervivència, i en la que cal una intervenció ràpida, coordinada i protocol•litzada per part del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), dels serveis d’atenció urgent de l’atenció primària i dels serveis d’urgències dels hospitals.

L’atenció a les emergències necessita una coordinació molt bona dels dispositius i professionals que hi intervenen, ja que té una repercussió més important que altres actuacions assistencials en la seguretat clínica del pacient i pot incrementar o disminuir la morbiditat i mortalitat generades en cada situació.

És per això que la coordinació i continuïtat assistencial entre l’atenció extrahospitalària i hospitalària de les emergències i urgències formen part indissoluble de l’atenció a cada pacient.

Des de fa mes de 10 anys, el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) ha dinamitzat i potenciat les millores en l’atenció a les urgències i a les emergències per la població de Barcelona. La ciutat ha esta així pionera juntament amb el SEM en la implantació dels codis mes importants : infart, ictus i politraumàtic o traumàtic greu.

També ha implantat alguns codis d’emergències no tan freqüents com la intoxicació aguda, l’agitació psicomotora o l’aturada cardiorespiratòria. Últimament ha incorporat , igual que a la resta de Catalunya el codi risc suïcidi

Per a dur a terme aquestes iniciatives i millores de les urgències i emergències el CSB, mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona, com a ens de coordinació i cooperació amb les entitats proveïdores de la Regió Sanitària Barcelona, ha impulsat i coordinat grups de treball amb el SEM i professionals dels hospitals i de l’atenció primària de la ciutat.

Els codis d’emergència en funcionament arreu de Catalunya són:
– Codi Ictus
– Codi Infart (IAM)
– Codi pacient politraumàtic o traumàtic greu (PPT)
– Codi risc suïcidi

Altres codi parcialment implantats a Catalunya, però en funcionament a la ciutat de Barcelona són:
– Codi Agitació psicomotora
– Codi Intoxicació aguda
– Codi Aturada cardiorespiratòria

Altes codis que estan en procés de elaboració i de propera implantació :
– Codi sèpsia greu

La normativa del CatSalut que dona suport a l’atenció i coordinació dels codis d’emergències mes freqüents és

 

Activació dels codis per part del SEM

Codi 2012 2013 2014 Variació 2012-14
Pacient Politraumàtic 1.538 1.569 1.626 5,53%
Ictus 814 870 1.058 29,98%
Infart agut de miocardi 405 371 395 -2,47%