L’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és l’activitat estadística oficial del Departament de Salut que recull informació sobre l’estat de salut, els estils de vida, i la utilització de serveis sanitaris de tota la població resident a Catalunya, sense límit d’edat. L’ESCA aporta informació rellevant per a l’establiment i l’avaluació de les polítiques sanitàries explicitades en el Pla de Salut de Catalunya.

L’Enquesta està prevista al Pla estadístic de Catalunya vigent, fet que comporta la confidencialitat de les dades emparades pel secret estadístic, i l’obligació de la ciutadania de respondre.

Més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/participacio/esca/