La població a la ciutat de Barcelona

El volum de la població de la ciutat de Barcelona s’obté a partir del Registre central de persones assegurades (RCA), que és un fitxer automatitzat que conté totes les dades personals de què disposa el Servei Català de la Salut en relació amb els seus assegurats.

La finalitat principal del fitxer és la d’acreditar la població protegida pel CatSalut a Catalunya. Els usos previstos són els de gestionar la targeta sanitària individual mitjançant la identificació, amb un codi personal únic i universal, la localització en el territori de les persones i l’assignació d’estructura assistencial bàsica.

També té com altres finalitats servir de font de referència per a processos de salut pública, el seguiment i l’avaluació de l’activitat sanitària i de la incapacitat laboral temporal o permanent; així com servir de font d’informació per a realitzar estadístiques.

L’any 2015 La ciutat de Barcelona té 1.621.835 habitants, i presenta la següent piràmide poblacional

piràmide edat BCN

La població de la ciutat en els últims 5 anys ha disminuït un 3,8% i ha incrementat de manera destacada els índex de sobreenvelliment, dependència senil i envelliment

Any Total població
2011 1.685.488
2012 1.671.449
2013 1.650.171
2014 1.637.818
2015 1.621.835

Alhora s’ha produït una disminució de la població immigrant que passa de representar el 17,80% el 2011 a un 14,49 el 2015

Any Població assegurada resident Població assegurada  amb nacionalitat estrangera Percentatge de població estrangera resident
2011 1.685.488 300.068 17,80
2012 1.671.449 300.957 18,01
2013 1.650.171 291.178 17,65
2014 1.637.818 279.705 17,08
2015 1.621.835 267.513 16,49

Taula de valors amb dades poblacionals de Barcelona
Barcelona (xls)


Població per  sector sanitari

Taules de població resident al Sector Sanitari de Ciutat Vella.
Ciutat Vella
Taules de població resident al Sector Sanitari de l’Eixample.
Eixample
Taules de població resident al Sector Sanitari de Sants-Montjuïc.
Sants-Montjuïc
Taules de població resident al Sector Sanitari de Les Corts.
Les Corts
Taules de població resident al Sector Sanitari de Sarri-Sant Gervasi.
Sarrià-Sant Gervasi
Taules de població resident al Sector Sanitari de Gràcia.
Gràcia
Taules de població resident al Sector Sanitari de Horta-Guinardó.
Horta-Guinardó
Taules de població resident al Sector Sanitari de Nou Barris.
Nou Barris
Taules de població resident al Sector Sanitari de Sant Andreu.
Sant Andreu
Taules de població resident al Sector Sanitari de Sant Martí.
Sant Martí